مجموعه سعدی شما را به خرید بهترین محصولات بادام زمینی و کره بادام زمینی دعوت می نماید.

مرکز فروش بادام‌زمینی عمده

آنچه در این مقاله می خوانید...

مراحل کاشت بادام‌زمینی عمدهاز جمله مهم ترین موارد در کاشت بادام زمینی می توان به این موضوعات اشاره داشت:قیمت بادام زمینی عمده
مرکز فروش بادام زمینی عمده

فروش بادام‌زمینی عمده در بزرگترین مرجع فروش بادام زمینی کشور با کیفیت و قیمت باورنکردنی به  شما عزیزان متقاضی عرضه می‌شود. باخرید از این مجموعه میتوانید بادام‌زمینی عمده را با قیمت مناسب تهیه کنید.

مرکز فروش بادام زمینی عمده

مراحل کاشت بادام‌زمینی عمده

بادام زمینی بوته ای کوتاه، یکساله و از خانواده نخودیان است که اگر در نواحی بدون یخبندان کاشته شود می‌تواند چند ساله باشد. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨـﺎﻃﻖ گرمسیر و نیمه گرمسیر است.

ﮔﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻮه‌دادن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺧﻢ میﺷـﻮد و دانه های ﺟﻮان را در زﻣﻴﻦ دﻓﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻴﺎه ﺑﺎدام زمینی می‌گویند. ارﻗﺎم ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل دﻧﻴﺎ پراکنده شده‌اند.

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘـﺪل و خنک از ارﻗﺎم زودرس استفاده میکنند. علاوه بر آن، ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺎران‌های زودرس اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ همزمان نشود.
ﻃﻮل روز اﺛﺮ ﭼﻨـﺪانی ﺑـﺮ بادام‌زمینی عمده ﻧﺪارد. ولی ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘـﺎب نیاز ﻓﺮاوان دارد و در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ رﺷﺪ آن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
زمانی که دمای هوا به ۱۴تا۱۵ درجه سانتی‌گراد رسید و دمای خاک حدود ۱۰ درجه بود اقدام به کاشت می‌کنند. برای رشد و تولید به دما و رطوبت بالا نیاز دارد. در دماهای حدود ۲۵ درجه سه ماه طول می‌کشد.

از جمله مهم ترین موارد در کاشت بادام زمینی می توان به این موضوعات اشاره داشت:

  • خاک مناسب: ﭘﻴﺶ از ﻛﺸﺖ بادام زمینی، آﻣـﺎده ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري می‌باﺷـﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ از داﻧﻪﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖﻛﻨﺪه استفاده می‌کنند.
  • ﻛﺸـﺖ بادام‌زمینی عمده ﺑﺼـﻮرت ردیفی اﺳﺖ. در pH حدود ۷٫۵ تا ۸٫۵ هم عملکرد خوبی دارد و در خاک‌های اسیدی با کمبود کلسیم مواجه می‌شود.  به خاک غنی و سبک نیاز دارد.  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮه‌اي در ﻛﺸﺖ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎدام زمینی از ۵ تن به ۸ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ.
  • کود: برای تولید ۱۵۰۰ کیلوگرم محصول در هکتار به ۱۰۰ کیلوگرم ازت، ۱۸ کیلوگرم فسفر خالص، ۷۵ کیلوگرم پتاسیم و ۶۵ کیلوگرم کلسیم نیاز دارد.
  • نحوه کاشت بادام زمینی: ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮل دوره ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ در ﻣﻴﻮه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻛﺎﺷـﺖ میوه ۴۸ ساعت در آب ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ. اینگونه  ﭘﻮﺳﺘﻪ‌ﻫﺎ آب ﺟـﺬب ﻛـنند. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﺧﺸک ﺷـﻮﻧﺪ.
  • ﺑـﺬر با وزن ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﻏﻼف ﻛﻠﻔﺖﺗﺮ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺬرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﻧﺎزك ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮي را در ﺑﺮاﺑﺮ خشکی دارﻧﺪ.
  • زمان و روش کشت بادام‌زمینی عمده و میزان بذر:  زمان کشت بسته به رقم و شرایط آب و هوایی و وﺿﻌﻴﺖ خاک ﻓﺮق می‌کند. در اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ، دﻳﺮﺗﺮ و در اراﺿﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ زﻣﺎن ﻛﺎﺷـﺖ  زودﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺎره ﻛﺸـﺖ ﻣـﻲﺷﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺧﺎك ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻧـﻪ زنی ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. ﺑﺮاي پیشگیری از بیماری های قارچی، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺬر ﺑﺎ یکی از ﺳـﻤﻮم قارچ کش، ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮزان ﺗﻴﺮام و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ می‌شود. میزان بذر در یک هکتار ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم و مقدار بذر با پوست مقدار ۹۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم با فاصله بین ردیف ۴۰ تا ۵۵ سانتی‌متر و بین بوته ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر از هم می‌باشد.
    مراحل کاشت بادام زمینی عمده

قیمت بادام زمینی عمده

ما بین شما خریداران بادام زمینی عمده و تولید کنندگان بادام زمینی ارتباط مستقیمی برقرار کرده ایم. با این کار توانسته‌ایم قیمت بادام زمینی را در حد مطلوبی نگهداریم.
همچنین سعی کردیم قیمت بادام‌زمینی و قیمت خرید بادام‌زمینی عمده را برای شما خریدارن عزیز با مبلغی مناسب فراهم کنیم. البته با در نظر گرفتن منافع کشاورزان محترم تولید بادام زمینی با کیفیت.
جهت خرید بادام زمینی بصورت عمده و با قیمت روز، همین حالا ارتباط بگیرید.

قیمت بادام زمینی عمده

مهندس علی احمدی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه سعدی شما را به خرید بهترین محصولات بادام زمینی و کره بادام زمینی دعوت می نماید.

0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.