مجموعه سعدی شما را به خرید بهترین محصولات بادام زمینی و کره بادام زمینی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

مرکز فروش بادام زمینی عمده

آنچه در این مقاله می خوانید...

مراحل کاشت بادام زمینی عمدهقیمت بادام زمینی عمده
بادام زمینی کیلویی

بادام زمینی عمده را گران نخرید. فروش عمده بادام زمینی در بزرگترین مرجع فروش بادام زمینی کشور با کیفیت و قیمت باورنکردنی به عزیزان متقاضی عرضه می‌شود.

مراحل کاشت بادام زمینی عمده

بادام زمینی بوته ای کوتاه، یکساله و از خانواده نخودیان است که اگر در نواحی بدون یخبندان کاشته شود می‌تواند چند ساله باشد.
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨـﺎﻃﻖ گرمسیر و نیمه گرمسیر است. ﮔﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻮه دادن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﺧﻢ میﺷـﻮد و دانه های ﺟﻮان را در زﻣﻴﻦ دﻓﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻴﺎه ﺑﺎدام زمینی می‌گویند. ارﻗﺎم ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل دﻧﻴﺎ پراکنده شده‌اند.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘـﺪل و خنک ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم زودرس، ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺎران‌های زودرس اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ همزمان نشود.
ﻃﻮل روز اﺛﺮ ﭼﻨـﺪانی ﺑـﺮ ﺑﺎدام زمینی ﻧﺪارد ولی ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘـﺎب نیاز ﻓﺮاوان دارد و در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ رﺷﺪ آن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
زمانی که دمای هوا به ۱۴ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد رسید و دمای خاک حدود ۱۰ درجه بود اقدام به کاشت می‌کنند. برای رشد و تولید به دما و رطوبت بالا نیاز دارد. در دماهای حدود ۲۵ درجه سه ماه طول می‌کشد.

بادام زمینی عمده

از جمله مهم ترین موارد در کاشت بادام زمینی می توان به این موضوعات اشاره داشت:

  • خاک مناسب: ﭘﻴﺶ از ﻛﺸﺖ بادام زمینی، آﻣـﺎده ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري می‌باﺷـﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ از داﻧﻪﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖﻛﻨﺪه استفاده می‌کنند. ﻛﺸـﺖ ﺑـﺎدام زﻣﻴﻨـﻲ ﺑﺼـﻮرت ردیفی اﺳﺖ. در pH حدود ۷٫۵ تا ۸٫۵ هم عملکرد خوبی دارد و در خاک‌های اسیدی با کمبود کلسیم مواجه می‌شود.  به خاک غنی و سبک نیاز دارد. ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮه‌اي در ﻛﺸﺖ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎدام زمینی از ۵ تن به ۸ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ.
  • کود: برای تولید ۱۵۰۰ کیلوگرم محصول در هکتار به ۱۰۰ کیلوگرم ازت، ۱۸ کیلوگرم فسفر خالص، ۷۵ کیلوگرم پتاسیم و ۶۵ کیلوگرم کلسیم نیاز دارد.
  • نحوه کاشت بادام زمینی: ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮل دوره ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ در ﻣﻴﻮه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻛﺎﺷـﺖ میوه ۴۸ ساعت در آب ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ‌ﻫﺎ آب ﺟـﺬب ﻛـنند و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﺧﺸک ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑـﺬور با وزن ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﻏﻼف ﻛﻠﻔﺖﺗﺮ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺬرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﻧﺎزك ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮي را در ﺑﺮاﺑﺮ خشکی دارﻧﺪ.
  • زمان و روش کشت بادام زمینی و میزان بذر: زمان کشت بسته به رقم و شرایط آب و هوایی و وﺿﻌﻴﺖ خاک ﻓﺮق می‌کند. در اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ، دﻳﺮﺗﺮ و در اراﺿﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ زﻣﺎن ﻛﺎﺷـﺖ  زودﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺎره ﻛﺸـﺖ ﻣـﻲﺷﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺧﺎك ﺑـﺮاي ﺟﻮاﻧـﻪ زنی ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. ﺑﺮاي پیشگیری از بیماری های قارچی، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺬر ﺑﺎ یکی از ﺳـﻤﻮم قارچ کش، ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮزان ﺗﻴﺮام و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ می‌شود. میزان بذر در یک هکتار ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم و مقدار بذر با پوست مقدار ۹۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم با فاصله بین ردیف ۴۰ تا ۵۵ سانتی‌متر و بین بوته ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر از هم می‌باشد.

بادام زمینی عمده

قیمت بادام زمینی عمده

ما با برقرار کردن ارتباط مستقیم بین شما خریداران بادام زمینی عمده و تولید کنندگان بادام زمینی توانسته‌ایم قیمت بادام زمینی را در حد مطلوبی نگهداریم.

همچنین سعی کردیم با در نظر گرفتن منافع کشاورزان محترم تولید بادام زمینی با کیفیت، قیمت بادام زمینی و همچنین قیمت خرید بادام زمینی عمده را برای شما خریدارن عزیز با مبلغی مناسب فراهم کنیم.
جهت خرید بادام زمینی بصورت عمده و با قیمت روز، همین حالا ارتباط بگیرید.

مهدی سعدی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:

راه های ارتباطی:

phone icon مشاور فروش مجموعه سعدی: 09193459761

whatsApp icon پاسخگویی واتساپ: کلیک کنید

مجموعه سعدی شما را به خرید بهترین محصولات بادام زمینی و کره بادام زمینی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Call Now Buttonتماس بگیرید